Ochrona danych osobowych

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych każde przedsiębiorstwo, które zatrudnia pracowników/zleceniobiorców, gromadzi dane osobowe kontrahentów/klientów będących osobami fizycznymi (nawet jeżeli są przedsiębiorcami wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub inne dane osobowe (w tym m.in. dane z monitoringu wizyjnego) zobowiązane jest do wdrożenia odpowiednich procedur związanych z ochroną danych osobowych oraz wykonania obowiązków, w szczególności tzw. obowiązku informacyjnego.

Kancelaria MASTER LEGAL zajmuje się opracowaniem i wdrożeniem dokumentacji niezbędnej do utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w Państwa przedsiębiorstwach. Wykonanie usługi poprzedza przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych, który jest niezbędny do prawidłowego przygotowania i wdrożenia procedur. Co więcej nasi prawnicy ocenią czy w Państwa przedsiębiorstwie zachodzi konieczność powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD), ze względu na rodzaj, ilość i skalę przetwarzanych danych osobowych. W przypadku takiej konieczności mogą Państwo powierzyć pełnienie tej funkcji jednemu z naszych radców prawnych.

ochrona danych osobowych
Scroll Up
WordPress Image Lightbox